Απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή εμπορευμάτων:

1) Τιμολόγιο από τον οίκο (invoice)

2) Κιβωτολόγιο (packing list)
3) Φορτωτική (CMR ή BILL OF LADING)
4) Διατακτική

5) Πιστοποιητικά καταγωγής (EUR. 1, FORM A, A.TR, certificate of origin κτλ)
6) Έγκριση εισαγωγής (εφόσον είναι απαραίτητο)

7) Ηλεκτρονική και γραπτή εξουσιοδότηση στον

8) EORI  

Απαραίτητα έγγραφα για την εξαγωγή εμπορευμάτων:

1) Τιμολόγιο εξαγωγής  
2) Κιβωτολόγιο ( packing List )  
3) Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση στον Εκτελωνιστή  
4) EORI  

Ανάλυση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών:

Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα τελωνεία κατά την πραγματοποίηση μιας εισαγωγής ή εξαγωγής ποικίλουν αναλόγως με το είδος του εμπορεύματος και τη χώρα προορισμού ή αποστολής. Με την προσκόμιση των συγκεκριμένων πιστοποιητικών τα εμπορεύματα απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς.  

Κυριότερα πιστοποιητικά:

Α) Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1 & ATR 1. Πρόκειται για πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τα οποία παίρνουν θεώρηση από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής και δίνονται στον υπεύθυνο της εξαγωγής μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το EUR 1 είναι απαραίτητο για εξαγωγές στις χώρες ΕΖΕΣ όπως και σε χώρες με αντίστοιχη σύμβαση ενώ το ATR 1 αφορά εξαγωγές ή εισαγωγές από και προς την Τουρκία.

Β) FORM A. Πρόκειται για πιστοποιητικό το οποίο αποδεικνύει την καταγωγή των εξαγόμενων εμπορευμάτων δικαιούχων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων.

Γ) Κοινοτική διαμετακόμιση Τ2L. Πρόκειται για το πιστοποιητικό απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα ενός εμπορεύματος, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας.

Οδική μεταφορά:

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε οδικής μεταφοράς απαιτούνται τα κάτωθι έγγραφα:

Α) Φορτωτική οδικής μεταφοράς CMR

Β)  Εγγύηση μεταφοράς TIR

Επιβαρύνσεις εμπορευμάτων προερχόμενων από Τρίτη χώρα (δασμοί και φόροι):

 

Αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα :

α) τα είδη με αξία μέχρι 45 euro δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι.

β) τα είδη με συνολική αξία που δεν υπερβαίνει το ποσό των 350 euro υπόκεινται σε κατ΄ αποκοπή δασμό 3,5%, με εξαίρεση την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον τελωνισμό με βάση την δασμολογική κατάταξη του είδους.

γ) τα είδη των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τα 350 euro τελωνίζονται κανονικά, καταβάλλοντας τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Aποστολές εμπορικού χαρακτήρα:

Καταβάλλονται κανονικά οι επιβαρύνσεις σε δασμούς και φόρους, με εξαίρεση τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 22 euro.

 

Κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης:

1) Αυστρία 

2) Βέλγιο 

3) Βουλγαρία 

4) Κύπρος 

5) Τσεχική Δημοκρατία 

6) Δανία 

7) Εσθονία 

8) Φινλανδία 

9) Γαλλία 

10) Γερμανία 

11) Ελλάδα 

12) Ουγγαρία 

13) Ιρλανδία 

14) Ιταλία 

15) Λετονία 

16) Λιθουανία 

17) Λουξεμβούργο 

18) Μάλτα 

19) Κάτω Χώρες 

20) Πολωνία 

21) Πορτογαλία

22) Ρουμανία 

23) Σλοβακία 

24) Σλοβενία 

25) Ισπανία 

26) Σουηδία 

27) Ηνωμένο Βασίλειο

28) Κροατία